Runboard.com
You're welcome.

TonhBC

Last blog entries

Doodstraf afgeschaft?

November 6, 2019 at 2:11pm

Deze pagina is op 19-5-2014 herzien.

In de EU is de doodstraf opgelegd door een rechter afgeschaft. Echter, het opleggen van de doodstraf in tijden van oorlog en oorlogsdreiging én het ombrengen van mensen om een oproer of opstand te onderdrukken zijn toegestaan.

Om dit vast te stellen is een nogal taaie exercitie vereist. Er volgt eerst een samenvatting, en daarna voor de diehards het hele artikel.

Samenvatting

In het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), waar Nederland sinds 1954 aan gebonden is, zijn de doodstraf (dus iemand doden op grond van een uitspraak van een rechter) en doden zonder vonnis toegestaan. Artikel 2 stelt dat eenieder recht op leven heeft, en dat daarop enkele uitzonderingen zijn. Een van de uitzonderingen is het doden teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. In 1983 is middels Protocol 6 EVRM de doodstraf afgeschaft, behalve tijdens oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging.

In 2000 is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie opgesteld, waarin de doodstraf wordt verworpen. De doodstraf tijdens oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging en het doden zonder vonnis komen in het Handvest niet aan de orde. In 2009 is het Handvest via het Verdrag van Lissabon geldend recht geworden in de EU. Daarbij is bepaalt dat de reikwijdte van de rechten uit het Handvest (in dit geval dus het recht op leven) gelijk zijn aan de reikwijdte van de rechten uit het EVRM, waarin bij het recht op leven dus uitzonderingen gelden.

Voor het Handvest is een richtlijn opgesteld, die toegepast moet worden bij het uitleggen van de bepalingen. In deze richtlijn wordt gesteld, dat uit de teksten van bovengenoemde verdragen voortvloeit dat het doden zonder vonnis en de doodstraf bij oorlog en onmiddellijke oorlogsdreiging geldend recht zijn in de EU.

In de verdragen gaat het om de artikelen die zien op het recht van leven.

Voor toetreding tot de EU is vereist dat een land het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)) ratificeert. In dit verdrag is het recht op leven opgenomen in artikel 2:

Lid 1: Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.

Lid 2: De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:

a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.

Uit lid 1 blijkt dat de doodstraf is toegestaan indien een rechter die oplegt. Uit lid 2 blijkt dat er drie situaties zijn waarin het ombrengen van iemand (dus zonder tussenkomst van een rechter) toegestaan is:

a. Jouw recht op zelfverdediging indien iemand jou van het leven wil beroven.
b. Een agent die iemand doodt bij een arrestatie of bij een uitbraak uit de gevangenis.
c. Een agent of militair die iemand doodt tijdens een oproer of opstand.

De laatste situatie is natuurlijk de meest cruciale in dit verband. Hier wordt gesteld dat de overheid, om een oproer of opstand te onderdrukken, het recht heeft mensen te doden. Wat zijn de definities van oproer of opstand? Dat kan een demonstratie zijn tegen een EU-top in Den Haag, of een opstand van een deel van de bevolking tegen regeringsmaatregelen, zoals we die al in Griekenland en Spanje hebben gezien. Zelfs een reguliere staking van vrachtwagenchauffeurs zou al onder deze bepaling kunnen vallen. Kortom, hier wordt het doden van burgers door de overheid zonder tussenkomst van een rechter gelegitimeerd.

In 1983 is Protocol 6 aan het EVRM toegevoegd:
Artikel 1: De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld.
Artikel 2: Een staat kan bepalingen in zijn wet opnemen waarin is voorzien in de doodstraf voor feiten, begaan in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging; een dergelijke straf wordt alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de wet, en in overeenstemming met de bepalingen daarvan. Deze Staat deelt de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa de desbetreffende bepalingen van die wet mee.

Uit lid 1 blijkt dat de doodstraf opgelegd door een rechter is afgeschaft. Uit artikel 2 blijkt dat die afschaffing niet geldt in tijden van oorlog of oorlogsdreiging.

In 2002 is Protocol 13 aan het EVRM toegevoegd:

Artikel 1: De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld.

Een bepaling vergelijkbaar met artikel 2 van Protocol 6 (de doodstraf in tijden van oorlog of oorlogsdreiging) is in dit protocol niet opgenomen. Op grond hiervan wordt veronderstelt dat met dit protocol ook de doodstraf in tijden van oorlog is afgeschaft.

In 2000 is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Charter of Fundamental Rights of the European Union) opgesteld. Daarin komen de volgende grondrechten aan de orde: waardigheid van de persoon, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en gerechtigheid. Het recht op leven wordt behandeld in artikel 2:

Lid 1: Eenieder heeft recht op leven.

Lid 2: Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.

Ook in het Handvest wordt niets gesteld over het ombrengen van iemand in de zin van EVRM artikel 2 lid 2.

Met de invoering van het Verdrag van Lissabon in 2009 is het Handvest geldend recht geworden voor de Europese Unie, en wel via artikel 6 lid 1:

The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 december 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties.

The provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the Union as defined in the Treaties.

The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in accordance with the general provisions in Title VII of the Charter governing its interpretation and application and with due regard to the explanations referred to in the Charter, that set out the sources of those provisions.

Artikel 6 lid 1 maakt het Handvest dus verbindend voor alle lidstaten.

Daarnaast worden de lidstaten via de leden 2 en 3 van artikel 6 van het Verdrag van Lissabon verbonden aan het EVRM, waarin dus zoals boven vermeldt via artikel 2 de doodstraf (lid 1) of iemand ombrengen (lid 2) is toegestaan:

2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union’s competences as defined in the Treaties.

3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union’s law.

Terug naar lid 1 van artikel 6 Verdrag van Lissabon. In het laatste deel van dit artikel wordt aangegeven dat de interpretatie van de artikelen in het Handvest in overeenstemming dient te zijn met Titel VII van het Handvest (General Provisions governing the interpretation and application of the charter). Titel VII bevat onder meer artikel 52 lid 3:

In so far as this Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention. This provision shall not prevent Union law providing more extensive protection.

Het recht op leven zoals opgenomen in het Handvest heeft dus dezelfde reikwijdte en bedoeling als het recht op leven zoals opgenomen in artikel 2 EVRM.

Artikel 52 lid 7 stelt daarnaast:

The explanations drawn up as a way of providing guidance in the interpretation of this Charter shall be given due regard by the courts of the Union and of the Member States.

Hier komen we uiteindelijk waar we moeten zijn: de interpretatie van de Handvest-artikelen dient te geschieden aan de hand van opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd door EUR-Lex via de Official Journals of the European Union. In het geval van het Handvest moeten we kijken naar de Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights (hier de Nederlandse vertaling). Deze zijn gemaakt door het Presidium van de conventie waar het Handvest is opgesteld. De richtlijnen dienen als volgt te worden gezien: Although they do not as such have the status of law, they are a valuable tool of interpretation intended to clarify the provisions of the Charter.

Wat zegt deze richtlijn?

Therefore, the “negative”definitions appearing in the ECHR must be regarded as also forming part of the Charter:

(a) Article 2(2) of the ECHR:Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

(a) in defence of any person from unlawful violence:

(b) in order to effect lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.(b) Article 2 of Protocol No 6 to the ECHR:

A State may make provision in its law for the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war; such penalty shall be applied only in the instances laid down in the law and in accordance with its provisions.

Hier wordt dus gesteld dat vanwege het feit dat het Handvest niets zegt over de artikelen 2 lid 2 EVRM (iemand ombrengen onder bepaalde omstandigheden) en 2 van Protocol 6 (doodstraf in tijden van oorlog en oorlogsdreiging) moet worden aangenomen dat deze twee bepalingen geldend recht zijn. (De a contrario-redenering wordt hier toegepast.)

Conclusie: de enige doodstraf die in Europa anno nu is afgeschaft is de doodstraf die in het verleden door een rechter kon worden opgelegd vanwege het overtreden van het strafrecht (de echte doodstraf). De overheid heeft nog steeds het recht u te doden bij een oproer of opstand.

https://nederlanduiteu.wordpress.com/het-recht-op-leven-meestal/

Comments loading...

Onderwijs en hoe kinderen steeds verder achterop geraken.

October 26, 2019 at 1:10pm

Enige jaren geleden al weer dat het digitale leren tot heilig werd verklaart. Makkelijk ook om op zo’n moment als ministerie te gaan roepen dat ouders geen kosten meer mogen krijgen voor boekenpakketten. Maar was heel die digitalisering wel zo ‘geweldig’?

Nee dus!

Wat ook opvalt is dat men nog voor de digitalisering ook en passant even het speciale onderwijs vrijwel afschaft. U kent dat wel, leerlingen met leerachterstanden en problemen die daar kleinschalig met persoonlijke aandacht en veel ondersteuning door uiterst gedreven collega’s, volop werden geholpen om een diploma te kunnen halen en toch een plaats van betekenis konden krijgen zo binnen de samenleving.

Dus eerst dat speciale onderwijs eruit, vervolgens de digitalisering erin.
En wat zien we nu gebeuren?
De leerlingen die eigenlijk gebaat zouden zijn bij het speciaal onderwijs lopen nu in reguliere klassen en bepalen daar het niveau en tempo. Met inmiddels enorme steun en verzorgingssystemen binnen scholen om vooral ‘eruit te halen wat erin zit’.
Het speciaal onderwijs is dus min of meer ondergebracht in het reguliere onderwijs. Wegbezuinigd gewoon want het reguliere onderwijs krijgt amper tot geen extra gelden om de leerlingen met een hulpvraag op te vangen. Laat staan dat de oud collega’s uit het speciale onderwijs binnen scholen hun plekje gevonden hebben.
Alles opgedane kennis en ervaring van het speciaal onderwijs van destijds, wat echt goed was(!), zijn vrijwel volledig verloren gegaan. Niets om trots op te zijn!

De gedupeerden? De zwakste leerlingen met een hulpvraag, de reguliere leerlingen en het personeel op de werkvloer.
De zwakste leerlingen omdat die weldegelijk door hebben dat ze klassikaal gezien het struikelblok zijn waaruit ze zich met een ongewenste houding pogen staande te houden.
De regulieren leerling die onder zijn niveau moet presteren en daardoor vaak minstens nog vervelender kan worden dan die leerling met hulpvraag.
Het personeel op de werkvloer dat het allemaal een plekje moet zien te geven en nog meer voor vader en moeder moet gaan spelen want ook op het thuisfront is het vaak lijden en last voor steeds meer leerlingen.
Niet zo heel vreemd dat er dus steeds grotere problemen ontstaan omdat leerlingen meer moeten presteren dan ze kunnen (hulpvraag leerling) of dat ze grotere problemen gaan veroorzaken omdat ze onder hun niveau moeten presteren (reguliere leerling).
En het personeel is eruit bezuinigd, kan de hulp vraag niet aan van de hulp leerlingen wegens te grote klassen en krijgt zijn klassenmanagement niet meer draaiende door digitale leermethoden die soms niet bereikbaar zijn dan wel traag zijn of vele problemen nog kennen.

Uit ervaring is te vertellen dat de digitale leermethode misschien wel gezien mag worden als de oplossing voor het individuele leren maar dan is dat geroepen zonder de vraag te stellen of leerlingen daar wel op die leeftijd aan toe zijn. Vragen we niet teveel van ze? Is het warme bad zoals voorgesteld werd niet een ijs koude douche geworden?
Leerlingen zoals ik die voor me krijg, vmbo techniek 3-4e klas, zijn geen leerlingen die qua ICT vaardigheden de zelfstandigheid op kunnen brengen die wel van ze verwacht wordt. Het kinderbrein is op die leeftijd (15-16 jaar) nog niet dermate ontwikkeld dat ze de consequenties van niet doorwerken kunnen overzien. Dat ze dan aan het eind van een schoolcarrière vmbo tegen herkansingen aanlopen en eventueel doubleren krijg je ze gewoon niet uitgelegd. Op het moment van vertellen zitten ze allemaal ja te knikken, komen er ook zeer inhoudelijke vragen maar het verstandelijk verwerken is een dikke vette No Go. En dus is het aanmodderen.

Zo gebeurd het dat we voor techniek een groep van 30 leerlingen in een techniek setting krijgen. Voor werktuigbouwkunde, elektrotechniek en motorvoertuigen techniek.
De groep wordt in drieën gedeeld dus bij iedere praktijkinstructeur komen 10 leerlingen. Qua praktijksetting is dit prima te doen als voor iedere afdeling de instructeur beschikbaar is heel de tijd. Om te helpen waar nodig maar zeker ook om ‘de boel’ draaiende te houden en ze bij de les te houden. Maar ook hier loopt het spaak. Want door het personeelstekort is er 3 van de 5 dagen geen docent aanwezig die de digitale lesmethode, de theorieles, kan verzorgen. De instructeur is druk met de praktijk maar wordt geacht zijn aandacht te verdelen tussen praktijk en theorie. Ook nog te doen als beide in één en dezelfde ruimte kunnen worden verstrekt. Maar helaas, de theorie ruimte is niet direct te bekijken vanuit alle praktijkruimten.
Ook vanuit de 3 praktijkruimten komen alle leerlingen samen in één theorieruimte waar dan ook nog eens te weinig pc’s staan (15 voor 30 leerlingen) en dus is het schipperen om te kijken welke leerlingen eerst de theorie mogen doen alvorens de praktijk in te mogen. Misschien dat u inziet dat eerst de theorie en dan de praktijk zeer wenselijk is? Handig om te weten wat je moet gaan doen alvorens te starten. Edoch, het gebeurd steeds vaker andersom. Zonder theorie de praktijk in.
Leerlingen die een grote zelfstandigheid toegedicht worden blijken deze niet te bezitten.
Gevolg? Ze zitten, omdat er geen docent is die uitleg kan geven, soms uren zich blind te staren op een scherm of gaan gamen dan wel op YouTube of zo kijken. Omdat de praktijkles voor een instructeur zijn ‘ding’ is met 6-7 leerlingen en 3-4 in de theorie, ben je al blij soms dat het rustig blijft in de theorieruimte. Waar dus 3-4 leerlingen per vak aan hun theorie werken. Lesstof leren, vragen beantwoorden, oefenvragen maken, toets maken en als die voldoende is de praktijk in. Als die klaar is eerst zelf beoordelen, dan de instructeur (moet eigenlijk een docent zijn!) nakijken en becijferen. Een competentiecijfer erin verwerken en de leerling weer terug naar de theorie sturen voor de afsluitende toets op de pc en wat er nog meer aan zaken openstaat af laten werken. Dan terug naar de praktijk om hun spullen van de afgeronde oefening op te ruimen en weer terug naar de theorie om voor te bereiden op de volgende praktijk oefening.

U begrijpt misschien dat veel leerlingen hierop afhaken. Hoe vaak ik niet de vraag krijg van leerlingen dat ze een boek willen. Een boek bij hun werkplek praktijk. Dat ze een werkboek hebben en een theorieboek waarin ze wat terug kunnen zoeken als ze iets vergeten zijn. Op de pc kan dat niet, daarvan hebben we er niet genoeg, zijn er nog kapot ook of blijkt het netwerk eruit te liggen. Geen internet meer. En dan? Zonder theorie met hele groepen maar de praktijk in. Sta je als onbevoegd instructeur de docent te spelen. Lekker goedkoop voor de schoolleiding en de minister.
Ik kan me niet aan de beeldvorming onttrekken dat dit allemaal zo voorop gezet is. Dat er een plan onder ligt. Docenten tekort middels digitale methoden zien te omzeilen. Dat zoiets lang niet altijd goed lukt doet er niet toe? Dan leerlingen de dupe zijn van al deze experimenten die nooit zullen werken maar waar we toch jaaaren aan blijven sleutelen in de hoop dat ergens een keer blijkt dat het toch wel wat doet? Verloren generaties aan jongelui veroorzaken die uiterst beïnvloedbaar zijn ook middels die digitale leermethoden omdat je met boeken 4 jaar vooruit moest minimaal maar de digitale boeken kunnen bijgewerkt worden wanneer men maar wil. Dus had bijvoorbeeld de hype omtrent het klimaat wat langer de tijd gehad om over na te denken en had men waarschijnlijk niet zo uitgebreid misbruik kunnen maken van de onwetendheid en indoctrinatie van leerlingen op jonge leeftijd.

Het onderwijs is met de digitalisering, het vragen van grote zelfstandigheid en veel eigen verantwoording bij de leerling te leggen, een doodlopende straat ingeslagen. En denkt u maar niet dat men op deze stappen terug zal komen. Het doel van onderwijs is namelijk niet meer om vrij denkende geesten te creëren die buiten de kaders kunnen, durven en mogen denken en doen. Het doel is gewillige gehoorzame geesten creëren die volgzaam luisteren en als modelburgers tot slaven omgeturnd kunnen worden.
Het is uiterst droevig om te zien hoe in zo’n 40 jaar allerlei experimenten al hebben plaatsgevonden en hoeveel generaties leerlingen eigenlijk zonder een goede vervolgopleiding gedwongen werden om ‘maar wat anders’ te gaan doen want ja, je bent met je 16-17e nog wel partitieel leerplichtig. Mocht je zo schoon genoeg hebben als leerling van het experimenteren met je dat je niet langer dagonderwijs wilt volgen dan zal je toch nog één dat per week tot je 18e de indoctrinatie fabriek in moeten.

Helaas zien we ook dat het veel ouders de welbekende worst zal zijn. Als er thuis maar geen problemen zijn. En als een kind wel boos thuiskomt en onhandelbaar is dan gauw de school bellen want wat hebben jullie nu met mijn lieverd gedaan!
Nou, die lieverd van u is helemaal niet zo’n lieverd. Het mag niet in verband met de privacy (gebeurd wel vanuit leerlingen overigens) maar je zou een lesperiode eens moeten opnemen en deze met een ouderavond moeten laten zien aan leerlingen en ouders. Vooral die laatsten zouden zich wel eens kapot kunnen schrikken. Maar helaas, mocht er gefilmd gaan worden dan is dat alleen als er een volkomen regie plaats vindt. Alles tot in de puntjes is geregeld, scenes gewoon overgespeeld worden desnoods.
Want de realiteit mag niet bekend worden gemaakt.

Zo is het bijvoorbeeld ook met de eindexamens. De school is er niet bij gebaat om leerlingen te zien zakken. Dus worden reglementen dermate in elkaar geschroefd dat dit ook eigenlijk niet meer kan. Onbeperkt herkansen, optrekken van cijfers, slechte cijfers compenseren met cijfers van vakken die totaal niets te maken hebben met de onvoldoende en meer.
Als lesgevende is het soms om moedeloos van te worden. Dus wat ga je krijgen? Cijfers die gegeven worden moeten tussen de 4 en de 8 zitten. Soms is een O M V G als normering aangegeven. Omdat de harde cijfers dankzij competentiecijfers beïnvloedbaar zijn kan je dus lagere cijfers optrekken. Andersom gebeurd haast nooit. Waarom niet? Omdat er soms zo duidelijk is, in het 3e jaar al, dat een leerling wel bij techniek zit maar dat is niet omdat daar zijn hart in ligt. De combinatie werktuigbouw, elektro en motorvoertuigen kent voor hem/haar maar één echt interessant vak. Bijvoorbeeld elektro. Beide andere vakken zijn dus ballast. Worden door leerlingen als overbodig gezien, nutteloos, geen zin in, geen interesse in. Ga ze maar motiveren. En vaak zal het ze worst zijn of ze nou goed of slecht presteren. Ze zien alleen maar die elektro waar ze ‘trek in hebben’ als hun doel. En ja, dat doen ze dan ook goed! Theorie, tekenen, praktijk. Het is een genot zulke leerlingen dan bij je te hebben. Maar ook deze leerlingen knappen wel eens af als ze omgeven zijn met negatievelingen en leerlingen met dermate handvatten en rugzakjes die niets willen. En als je ze teveel in bescherming neemt dan worden ze soms zelfs in de les al gepest maar zeker erbuiten. Ze zijn meedogenloos vaak. Komen ze dan boos of huilend thuis dan is de telefoon de oplossing. Waarna teamleiders alles en iedereen onder hen pogen te mobiliseren om vooral dat soort telefoontjes te voorkomen want hier zitten ze niet op te wachten. Letterlijk gezegd. Je zorgt maar dat ik zulke telefoontjes niet meer krijg want een volgende krijg jij doorgespeeld. Tja, naar beneden trappen is altijd al makkelijker geweest dan omhoog schoppen.

Veel ellende is terug te draaien. Door het ICT verhaal als verplichting af te schaffen. Digitaal tekenen leren is wat anders dan hele lesmethoden te digitaliseren. Maar gewoon in de praktijk met leer en werk boeken die ze altijd bij zich hebben (op school laten?) en die het altijd ook ‘doen’, internet of geen internet.
Is het een optie dan om de digitale methode uit te printen en te kopiëren? Natuurlijk wel. Maar de kosten van kopiëren leveren al dermate grote problemen op dat je dat ook wel uit je hoofd laat. Of represailles vanuit de leiding of boze collega’s omdat van de vaksectie het kopieer tegoed geblokkeerd is.

Boeken en docenten! Bevoegd personeel voor de klas. Managers in het onderwijs moeten maar eens richting minister gaan klagen in plaats van een doorgeef luik te zijn die alle problematieken rechtstreeks zo de werkvloer op lazeren. Het tekort aan docenten is bekend, het surplus aan incompetente falende managers veel minder. Maar helaas zitten er tussen die dermate ver gaan dat ze een discussie omtrent iets wat onder hen valt puur zien als een persoonlijke aanval. En daarnaar dan ook handelen. Met dreigementen van onvrijwillige overplaatsingen, afkoopregelingen tot aan ontslagdreigementen aan toe.
Die afkoopregelingen?
Daarmee wordt prima personeel omgekocht om met een aanvulling op een uitkering maar thuis te gaan zitten. Alles is beter dan nog langer die niet functionerende manager op beleidsfouten te wijzen. Ook hier is een andere mening of zienswijze dodelijk.
Kan er uit eigen ervaring over mee praten.

Ouders kunnen veel betekenen in deze!
Eis dat uw kind les krijgt van een ter zake deskundige docent. Een gediplomeerd docent op dat vakgebied met pedagogische en didactische papieren erbij. Leg dit probleem niet gewoon bij docenten of mentoren. Zoek het hoger op. En zult verstelt staan van wat er kan gebeuren. Doe dit dan ook niet alleen want er kunnen zelfs represailles komen in de richting van uw kind! Doe dit gezamenlijk.
Het komt voor dat leerlingen maanden geen vakken gedoceerd krijgen omdat er geen docent is. Het is de minister die hiervoor verantwoordelijk is, die kan bepalen hoeveel docentenplekken er in de opleiding worden vrijgegeven.
Dat dan veel plekken leeg blijven heeft alles te maken met slechte primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zeer hoge werkdruk en een veel te lage beloning. En dus leggen we de problematiek maar lager in organisaties en kijken we nu of instructeurs en onderwijs assistenten niet ‘tijdelijk’ met een tijdelijke aanstelling als docent ingezet kunnen worden. Dit zou wel eens een verplicht karakter kunnen gaan krijgen! Dat de kwaliteit van het onderwijs hieronder lijd behoeft hopelijk geen uitleg.
En, gezien de samenstelling door het toevoegen van leerlingen die eigenlijk op het speciaal onderwijs thuis horen, veel kleineren klassen. Zodat de tijd er ook werkelijk is voor individueel onderwijs en de betere en ‘mindere’ leerlingen elkaar niet meer in de weg hoeven te zitten. Beter voor de motivatie ook van iedereen die betrokken is bij het wel en wee van uw kinderen Nederland!

Of….blijft het weer bij mopperen achter de voordeur of in de sociale media.
Er is zeer veel fout in dit land. In het onderwijs mag dit niet eens besproken worden! Ook aan den lijve ondervonden. Het draait allemaal om het politiek correcte verhaal en de schijn dat het geweldig gaat. Natuurlijk, geweldig maar het kan altijd beter. Managers taal dus. Vanaf het ministerie tot op de werkvloer. Maar diegenen die ermee moeten werken hebben er werkelijk niets aan.
Het kan toch niet zo zijn dat een noodoproep als deze u als ouders van gedupeerde kinderen koud laat?
Of zijn we al zover afgezakt?

Veranderen kan nog. NOG WEL!
Maar hoelang nog? Het is nog niet te laat.

Comments loading...

How multinationals rule the world.

October 15, 2019 at 10:25am

Het begint eigenlijk heel eenvoudig. Je verzint een product met daarbij een productieproces. Beide zijn slechts gericht op zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld genereren. Winst is het enige wat telt. Dat en tevreden investeerders en aandeelhouders.

Het proces van productie kost de samenleving, wereldwijd, een enorme slok op een schone lucht borrel zeg maar. Maar dat dondert niet, er is altijd de chantage om te roepen dat uitstoot schoonmaken of minderen miljarden kost en banen zal kosten dan wel dat heel het proces naar een ander land of werelddeel verhuist. Waar men ‘minder’ zal klagen en waar men desnoods kinderen inzet om een stukje gezinsinkomen te verkrijgen. Het is heel eenvoudig om landen en werelddelen arm als Job te maken en te houden. Dat zorgt ervoor dat men, hoe verontreinigend en schadelijk processen ook zijn, zelfs dankbaar zal zijn voor de banen die je als multinational biedt.
Kijk in landen/kuststreken waar men zonder enige bescherming schepen sloopt waarin zwaar ziekte verwekkende stoffen zijn getransporteerd of die zijn opgebouwd met bijvoorbeeld asbest.
De mensen in deze landen zijn je dankbaar, je ontloopt enorme kosten als multinational door uit te wijken naar deze landen. In het westen is het opruimen van rotzooi namelijk zeer kostbaar.
Misschien m.u.v. chemische en nucleaire troep? Die kan in Nederland, smerigste landje ter wereld (WAT EEN EER!) gewoon in de stookolie van schepen worden verwerkt. Want als enige land ter wereld kent Nederland geen stookolie beleid. Schepen varen hun bunkers dermate leeg met Nederland aan het eind van hun route, omdat de stookolie hier zo goedkoop is. Dat er veel verontreiniging inzit doet er niet toe, als het maar goedkoop is.

Winst, hoge omloop van producten (korte levensperiode liefst), vele storingen, met grote regelmaat nieuwe zaken de markt op gooien met amper tot geen verbeteringen (zeker niet in productieprocessen) en steeds verder oplopende prijzen.

Om de productie zo winstgevend mogelijk te houden is men na vergif over de wereld transporteren en na bodemschatten uit landen te halen (desnoods met oorlog of afzetten van niet welwillende ‘dictators’) aangekomen op het punt dat men op enorme schaal goedkope arbeidskrachten aan het verhuizen is. Althans, dat is hetgeen de politiek praatpaal verkondigd. Want van al die miljoenen die binnenlopen in landen zijn er maar een paar die werkelijk wat bijdragen. Dat zijn de succes story’s die u ziet bij de immer indoctrinerende Main Stream Media kanalen waar u grof voor mag betalen middels uw belasting afdrachten.

Winst door in westerse innovatieve landen gebruik te maken van gratis universitair onderzoek en stapels subsidies. Hoog opgeleide mensen zijn in dit traject nog nodig om te onderzoeken hoe we het productie proces zo goedkoop mogelijk kunnen houden en kunnen laten uitvoeren door robots of laaggeschoolde onderbetaalde mensen.
De westerse werknemer heeft teveel noten op zijn zang gekregen, vandaar ook de continu afgang van vakbonden die hun leden gewoon om de tuin leiden. Het ene moment staat zo’n vakbodskopstuk met regenjas op de barricade om eisen aan de werkgever/overheid te stellen, vervolgens staat hij in 3-delig kostuum uit te leggen waarom het niet kan of zal gebeuren.

Winst dus met de ontwikkeling en in de markt zetten.
Winst met het productie proces wat vaak sterk verontreinigend is voor het milieu.
Winst door productie te draaien middels robots of onderbetaalt en laag geschoold personeel.
Winst door de markt op de schoppen terwijl het product nog niet volkomen getest is.
Winst door een te hoge prijs.
Winst door tevreden aandeelhouders.
Winst door te kunnen dreigen met (massa)ontslagen of het verplaatsen van hoofdkantoren dan wel productielijnen.
Winst door grondstoffen uit andere landen weg te roven tegen zeer lage prijs.
Winst dus voor managers die door aandeelhouders goed beloont worden.

Verlies voor werknemers die vuil werk doen en onderbetaald zijn.
Verlies voor milieu, lucht, water, grond zijn soms voor eeuwen vervuilt.
Verlies voor landen die leeg getrokken zijn, beroofd van bodemschatten.
Verlies dat veel meer landen en mensen raakt dan er aan de winstgevende kant zitten.

Dus is er ook voor multinationals alles aan gelegen de politiek voor zich te winnen. Of te kopen. Want daar zit de crux. De politiek zou een einde kunnen maken aan deze praktijken.
Maar voor hen is daar gelukkig geen sprake van.
Het verdienmodel wordt middels de politiek nog even voortgezet.
De verontreinigingen die in productieprocessen naar voren komen moeten namelijk ook nog een keer opgeruimd worden. Terwijl vanaf dag één vaak bekend is dat zo’n productieproces schadelijk is wacht men jaren. Tot de jus van een product afgaat. Door bekend worden van milieu belastende productieprocessen verdwijnt een product uit de circulatie. De producent is vaak niet aansprakelijk, de afspraken waren daar duidelijk over, economie zou er anders onder lijden. En als een producent toch op één of andere manier aansprakelijk gehouden zou kunnen worden dan gaat hij failliet, kost het duizenden hun baan en draait de gemeenschap op voor de kosten van het opruimen van de klerezooi.
De aandeelhouders en managers gaan er met de winst vandoor zonder enige aansprakelijkheid. Evenals raden van bestuur die nog meer vingers vaak in de pap hebben bij andere bedrijven en instellingen. En die er zo voor zorgen dat managers die elders de boel hebben opgeblazen weer aan de slag kunnen. Evenals oud politici die hun politieke carrière inruilen voor een commissariaat of zo.

De winst dus voor een vast kleine groep mensen.
Het verlies voor de rest van de wereld.

En binnen de politiek, valt gewoon op, is er niemand die kan bedenken dat productie processen gewoon schoon en veilig moeten zijn? Dat je beter kan voorkomen dat bepaalde stoffen het milieu in gaan? Dan dat je moet gaan genezen?
Nee natuurlijk niet. Want met dat opruimen gaan diezelfde multinationals die de boel verontreinigt hebben nogmaals voor miljarden aan subsidies en winsten genereren.
En wordt u als werknemer of consument (tegen wil en dank vaak!) wederom de dupe.

Deze manier van produceren komt steeds vaker voor. Vooral de farmaceutische industrie heeft er een handje van. En nieuwe handelsverdragen als TTIP en CETA maken de ruimte voor multinationals alleen maar groter. En die voor landen en burgers alleen maar kleiner. Als een bedrijf bijvoorbeeld verlies leidt omdat in een land een product niet toegelaten wordt i.v.m. de veiligheid voor burgers die dat product willen gebruiken, dan zijn verliezen die het bedrijf leidt door dat land afgedekt. Er hoeft maar één land te zijn dat het product wel toelaat en de rest moet ook. Of betaalt zich blauw.

Hoelang laten we deze vreselijke uitbuiting en onderdrukking door het groot kapitaal nog voortduren? Hoelang kan rijk het recht nog naar hun hand zetten? En hoelang blijven wij als burgers er nog in geloven dat de politiek, die voorgaande heeft helpen ontstaan, voor een oplossing zal gaan zorgen?!
DE oplossing komt vanuit ons. De tot nu toe zo zwijgzame samenleving. Waar alleen geluid te horen valt van ‘het er niet mee eens te zijn’ uit de hoek van zwaar misleidde mensen die de leugen nastreven en deze niet (willen) zien.

Het is een duivels plan. En te velen hopen een kruimeltje mee te kunnen vreten van die enorme elitaire taart. Zit mooi rechtop te wachten om zo’n kruimel als die van de elite tafel valt voor een ander weg te kapen.
Anderen menen mee te kunnen vreten van die taart door de aanliggende aristocraten te verdedigen en te beschermen. Daarbij u tegen de grond meppend. Indien nodig.
En daarvoor natuurlijk toestemming te hebben verkregen vanuit politieke hoek na overleg met de bazen der politiek, de Nieuwe Wereld Orde.

Individuen bereiken niets. De macht is al heel lang in dezelfde handen.
Soms staat er een politicus op die bovenstaande in meer of mindere mate onderschrijft. Moord, ongeval, gerechtelijke achtervolging, smeercampagnes en meer fraais vallen hem ten deel. Cordon sanitair is een beproeft middel. Kiezers haken dan, volkomen geïndoctrineerd, af. Stemmen op een partij die toch niet mee mag doen heeft geen zin. Dus stemmen ze of tegen zichzelf of stemmen ze helemaal niet meer.
In beide gevallen is de politiek met daaraan verbonden die elite de lachende derde.
Desnoods past men de kiesdrempel aan, omlaag, om ‘winnende partijen’ te kunnen blijven. De meest smerige streken haalt men uit. Indoctrinatie middels peilingen maar ook verkiezingsfraude zijn beproefde methodes. En helaas gaan teveel landgenoten er nog vanuit dat dergelijke praktijken in Nederland niet plaats vinden.

Wij hebben rechten. Omdat wij als volk de meerderheid zijn zouden onze rechten door politici verdedigd moeten worden. Zou de politiek moeten werken aan verbetering en verbreding van de rechten die wij als Nederlanders hebben.
We zien echter het tegenovergestelde gebeuren. Steeds verder beperkt en beknot in onze vrijheden. Vrijheid van demonstratie, vrijheid van woord, vrijheid van handelen, vrijheid van keuzes. Overal wordt in toenemende mate voor u besloten door een brede politieke laag die meent te weten en te mogen uitmaken wat goed voor u is.
Deze laag is niet de verkiesbare laag der politici waar u eens per vier jaar op mag stemmen. Waarbij opgemerkt moet worden dat u slechts de keuze krijgt uit mensen die door een elitaire voorselectie zijn gekomen uit organisaties als Bilderberggroep of de NWO. Die bepalen de lijstjes waaruit u mag kiezen.
En wat u vervolgens ook kiest, het blijkt nu al decennialang zo te zijn dat uw keuze er niet meer toedoet. Dus nog meer kiezers die afhaken. ‘Ze gaan toch hun eigen gang’.
En weer speelt u ze in de kaart. Uw keuze zou er wel toe moeten doen.
De politici zijn slechts de zichtbare laag, die de klappen op moeten vangen voor 4, 8 of 12 jaar. Daarna zijn ze binnen. Voor de elite usefull idiots. Voor u uw grootste vijanden. Want ze hebben hun ziel en zaligheid aan de duivelse NWO verkocht en daarmee ook uw ziel en zaligheid. U knechten, beperken, onderdrukken, beliegen en bedriegen, u geselen, u aanpakken, u de rekening presenteren en laten betalen voor hun wangedrag.
En de rekening van alle bedrijven, en dat zijn er ongelooflijk veel, die relateert zijn aan die NWO.

En dan heb ik het nog niet over Niet Gouvermentele Organisaties. NGO’s. Of enorm invloedrijke organisaties als de Verenigde Naties (VN/UN) en de Noord Atlantische Verdrags Organisatie NAVO/NATO/OTAN).
Instituten van het kwaad. Die alles en iedereen overheersen en voor iedereen kunnen bepalen wat en hoe.
Instituten waar u geen enkele keuze in heeft. Totaal ondemocratisch. Net zoals de laag van ambtenaren in de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. Waar u niet op kan stemmen. Maar die wel ervoor zorgen dat het beleid op belangrijke punten gewoon de rode lijn behoud. Een Europese Unie (EU) is daar een schoolvoorbeeld van. Wat volkeren der lidstaten niet willen wordt gewoon opgelegd door de EU en daar kunnen landelijke regeringen zich achter verschuilen, tijd rekken, dood laten bloeden…..

Opstand! Niet omdat het kan maar omdat het moet.

Image

Comments loading...

De werken van God of de duivel?

October 6, 2019 at 10:03am

In toenemende mate zien we wereldwijd het kwaad zegevieren. Middels allerlei smerige tactieken kunnen demonen van de duivel (te vinden in de politiek en net daarboven, Bilderbergers en New World Order leden) het pad voor de komst van hun Satan effenen.

Daarbij zich bedienende van list en bedrog, leugens, haat, hebzucht, jaloezie en meer fraais.
En diegenen die nog niet het pad van Satan hebben gekozen? Die zijn veelal toch behoorlijk op weg. Door God, Jezus Christus, de Heilige Geest, heel de Bijbel te ontkennen of te negeren, voert u precies dat uit dat Satan voor ogen heeft.
Aanvallen van instituten waar demonen heersen, politiek, EU, UN/VN, NGO's en andere instanties, geven aan dat er een verschil inzichtelijk is tussen goed en kwaad.
Zo jammer dat velen hierop menen te moeten reageren middels woorden met de strekking van 'als God zo goed was liet Hij alle ellende die we nu zien niet toe'.

Daar past enige nuance. Het is namelijk niet de keuze van God maar van de mens. De mens met zijn mogelijkheid tot het maken van vrije keuzes. Niet God stuurt ons oorlogen in, stammenstrijd, laat ons ongelooflijke rijkdommen najagen en meer. Dat doen wij geheel uit vrije wil. Ons grootste goed dat we gekregen hebben. Zo groots en van zo'n enorme betekenis dat engelen zich tegen God gekeerd hebben omdat ze vonden dat niet wij maar de engelen een vrije wil moesten krijgen. Het is ook daarom dat het Satan er alles aan gelegen is zoveel mogelijk zieltjes voor zich te winnen. En hij is goed op weg!

Voor wie hierover een mening heeft, prima. Maar onderbouw die dan wel met hetgeen aan profetieën in de Bijbel genoemd worden. Daar staat namelijk bijna woordelijk wat is gebeurd, wat nu gebeurd en wat nog komen gaat. En dat is geen prettig vooruitzicht.
Ook weer, onze vrije keuze.
De woorden 'Mijn God, waarom laat U dit alles gebeuren' hebben dus bijna geen enkele betekenis. Hooguit duidt dit de onmacht van de mens om Goed en kwaad gescheiden te houden.

En ja, er gebeuren rampen waarop de mens geen invloed schijnt te hebben. En ja, ook deze 'rampen' zijn voorspeld. De Bijbel staat vol met profetieën der Eindtijden. Waarin de wereld de rekening krijgt gepresenteerd voor de wijze waarop we met elkaar zijn omgegaan en hoe we de planeet, die we onder onze hoede gekregen hebben, hebben behandeld. Vanaf het jaar 0 tot op heden is precies gebeurd, soms in etappes, wat in de Bijbel beschreven is. Dat wetenschap dit weerlegt is de duivel aan het woord. Wetenschap is er niet meer om voor u te zorgen, uw levenspeil op te vijzelen, maar om zaken te sturen. Politiek en NWO maken hier ruim gebruik van. Laten wetenschap zaken uitzoeken die, indien nodig, compleet tegen de realiteit ingaan. Onderzoek is prima maar de uitkomst dient binnen vooraf bepaalde kaders te blijven. Anders gaat er voor miljoenen aan onderzoek naadloos de prullenbak in.

We hebben een keuze. Altijd. We hebben altijd, uiteindelijk blijft alleen deze keuze zelfs over, de mogelijkheid te kiezen tussen goed en/of kwaad. Het zal nooit een beetje van dit of dat zijn, deze keuze is zwart/wit. Goed of kwaad, God of Satan.
En wij gaan dus eens per zoveel tijd naar de stembus. Om te kiezen tussen....? Tussen kwaad en minder kwaad. Helaas is de keuze niet meer tussen goed of kwaad. Het is een keuze uit verschillende lagen van het kwaad.
En wat we ook kiezen, het kwaad overwint alles. Altijd. Overal.
Hele volksstammen gaan de strijd aan in diverse landen over de gehele wereld. Om hun ongenoegen te laten blijken. Wereldwijd worden deze mensen middels heel veel macht vertrapt, tot de orde gemept en geschopt. Tot aan dode mensen aan toe. Door ordetroepen en militairen.
De duivel zal namelijk zijn heerschappij nooit delen! Met niemand niet! Net als God dat niet zal doen. Wij zijn namelijk de creatie van een jaloerse God. Eentje die verafgoding niet accepteert. Nu niet, dan niet, nooit niet.
Er is maar één God, er is maar één zoon van God, Jezus Christus en er is dan ook maar één woord van God. Terug te vinden in de Bijbel. Niet in de Koran of enig ander religieus boek. Ook de vele boeken die theologen hebben geschreven aan de hand van de Bijbel, met hun uitleg van het woord van God, doen God geen enkel recht toekomen. Wie op deze wereld zou nu nog in staat geacht moeten of mogen worden om het woord van God uit te leggen aan anderen? Er was er ooit één, Jezus. En die heeft zijn discipelen de wereld ingezonden om 'het Woord' wereldwijd te verkondigen. En zie waartoe dit heeft geleid. Vele soorten en vormen van geloven die elkaar zelfs bestrijden tot de dood erop volgt!
Dat is wat mensen doen. Onder duivelse heerschappij. Gaan ze anderen hun mening, hun woord, hun regels, hun wetten opleggen. Linksom of rechtsom (even politiek dus), we leven niet volgens bijvoorbeeld de 10 Geboden of de Bijbel, we leven volgens onze eigen wetten en regels waarbij de mens door de eeuwen heen heeft gepoogd daar waar ze dat nodig vonden, om het woord van God in wetten en regels vast te leggen. Maar deze zijn al volop in de Bijbel te vinden. Het begint met die 10 Geboden!

1. Ik ben Jahwe uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis.

2. Naast Mij zult gij geen andere goden hebben.

3. Gij zult de naam van Jahwe uw God niet misbruiken.

4. Onderhoud de sabbat: die moet heilig voor u zijn.

5. Eer uw vader en moeder.

6. Gij zult niet doden.

7. Gij zult geen echtbreuk plegen.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

10. Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste.

Loopt u ze eens na en kijkt u dan eens om u heen en zie wat er nog resteert van deze 10 simpele wetten. Die eigenlijk voor geen enkele andere uitleg vatbaar zijn!
Maar er was ook een duivel, de gevallen engel, zo eentje die in het verzet kwam tegen God en Jezus, eentje die stront jaloers is op ons mensen omdat wij die vrije wil hebben gekregen, omdat wij zelf onze keuzes mogen maken, die zich voornam om de wereld te tonen dat hij groter en grootser is dan God.

En daar gaan we kennis mee maken. De duivel, volkomen vrijspel nu op aarde, zal middels zijn demonen in politiek en middels andere wegen, religie, NGO's, goede doelen, VN, NAVO en meer fraais, onder het mom het beste voor de mens te willen en het beste met de mens voor te hebben, uiteindelijk ook het onderspit delven. Tot de tijd dat God nog geduld met ons heeft kan Satan zijn gang gaan. En hij is ook zeer machtig. Heeft ook al eeuwen de tijd gehad om zijn plan vorm te geven. En de mensheid werkt daar prima aan mee tot nu toe.

We verloochenen God, dat we zijn creatie zijn, we verloochenen Jezus Christus, we verloochenen de religie die ons kan onderhouden, die ons toont hoe we voor alles en iedereen een levensvatbare aarde kunnen creëren en we roepen zelfs God en Jezus tot de orde voor zaken die we zelf aanrichten en uitvoeren.

Er is geen God is een vaak gehoord argument. Evenals dat vrijwel alle ellende die de wereld ooit heeft gekend voortvloeit uit religie. Ongeacht welke.
Zo fout! Het is de mens die voor vrijwel alle ellende verantwoordelijk is. En zaken als natuurrampen dan? Die zouden er niet zijn als we de wegen zouden hebben bewandelt die in de Bijbel aangegeven worden.
Maar daarvoor lijkt het nu te laat. Slechts een kleine hoeveelheid der mensheid zal door dik en dun God blijven volgen. Of die dan naar de Hemel gaan en de rest naar de Hel? Wie ben ik om daarover uitspraken te doen?
De vergevingsgezindheid van God is ongeëvenaard.
Alles kan ons vergeven worden. Het is niet meer zoals in het Oude Testament staat dat God straft voor het overtreden van zijn regels. Met het Nieuwe Testament is daar vergiffenis voor in de plaats gekomen. En er is niemand die u kan vertellen wat u of anderen wel of niet vergeven zal worden.
Iedereen kan u vertellen spijt te hebben van hetgeen hij gedaan heeft. Of gelaten! U heeft alleen dat moment om te oordelen, de aanblik, de houding, de manier waarop het spijt betuigen geuit wordt. Maar u kan niet kijken in het hart van de spreker. Dat vol haat kan zitten.

Er is voor mij namelijk een religie van de duivel. Eentje waarin jaloezie, dom houden, bloedwraak, eerwraak, steniging, het opleggen van wat die ene goed voor u vindt, vrouwen minder zijn dan mannen, kindhuwelijken toegestaan zijn, die vinden dat alleen hun religie zal mogen resteren wereldwijd en zal moeten overheersen en meer.
Het is die religie die des duivels is. Het Bijbelse verhaal van Satan zou ik willen zeggen. Het Bijbelse verhaal dat niet verkondigd is. Wat verdwenen is. En nee, dat is niet door God gebeurd maar door Satan.
Satan heeft ervoor gezorgd dat we niet langer meer in God en Jezus geloven, dat we het woord van God niet meer eerbiedigen. Satan heeft er zelfs voor gezorgd dat we er niet in geloven dat hijzelf bestaat!
Zijn grootste misleiding!
En wat kent hij ongelooflijk veel volgelingen.....

Comments loading...

Is dit Nederland? Werkelijk?

September 29, 2019 at 10:19am

Nederland is altijd een land geweest van onderzoeken en exploreren, in alle opzichten. Altijd een land geweest dat op zoek is geweest naar andere mogelijkheden, andere inzichten, andere manieren. Door schade en schande hebben we zaken wereldwijd bereikt. Vooruitgang maar zeker ook zaken waar we ons voor moeten schamen. Dat is makkelijk gezegd met de kennis van nu. Destijds, neem de slavernij, wisten we niet beter. Iedereen deed dat en dus wij ook. Nederland zou Nederland niet zijn als wij het dan weer niet net even beter deden dan de rest van de wereld. Daar zijn velen kwaad om want we doen nog veel meer zaken beter dan de rest van de wereld. Nog wel………
Neem ons pensioenstelsel. Geroemd over heel de wereld. Ons zorgsysteem. Net zo vaak in het buitenland genoemd als onze scheepvaart en het ontwikkelen en maken van schepen. Ons liberale homo beleid. Net zo bekend als ons liberaal drugsbeleid. Onze inbreng in geld en waren stromen als doorvoerland, onze kennis en expertise aangaande waterbeheer, wereldwijd worden we gevraagd. Onze opzet en progressieve aanpassingen aan onze infrastructuur. Nederland is groot geworden als klein landje door ons te laten kennen als mensen die hoog en goed opgeleid zijn. Die buiten het boekje denken, buiten de kaders kijken, zoeken naar inventieve oplossingen, zuinig zijn en dus een enorme pre hebben op hen die maar uitgeven. Nederlanders zijn dan ook nog eens harde werkers die afspraken nakomen en hun woord gestand doen, die zich aanpassen aan de landen waar ze werken zonder hun eigen identiteit te verloochenen. Waarom zouden we ook? We zijn er trots op Nederlander te zijn. Toch?
Afijn….olifant en iets met lange snuit.
Vervang woorden als is, wordt en dergelijke hierboven maar door was en werd. Veel zaken zijn gewoon niet meer van toepassing. Want Nederland is veel van hierboven genoemd niet meer of staat allang niet meer bovenaan lijstjes. We zakken af. Op lijstjes met zaken die er toe doen. Op lijstjes met minder florissante zaken echter stijgen we. Nationale schuld bijv. In een jaar of 12 van €170 miljard euro staatsschuld naar nu richting de €500 miljard. Mede dankzij de EU maar niet minder dankzij onze bestuurders!Werkeloosheid….in werkelijke aantallen dan. Want we zijn een klein landje met verhoudingsgewijs weinig inwoners. Maar we doen het absoluut slecht op het gebied van werkeloosheid. We lijken bestrijden in te hebben geruild voor accepteren. Op bestuurlijk niveau dan. Maar op burgerlijk niveau lijkt de spirit er ook wel uit. Hoofd & hakblok?
Nee, er is niet zo heel veel meer over van Nederland om trots op te zijn. Maar dat is niet verwonderlijk als je dat afzet tegen de wereld. Heel de wereld is namelijk als planeet op haar retour. Niet alleen qua milieu maar zeker ook bestuurlijk gezien. Overal op aarde zien we dat besturen falen, dat verzet toeneemt, dat volken zich keren tegen de eigen regering. En overal zien we dat machthebbers zich vrijwel niets ongelegen laten om de macht in handen te houden. In dat opzicht zijn we in Nederland behoorlijk mee aan het globaliseren. We beschuldigen bijv. een Berlusconi ervan dat hij de media in handen had. Maar is daar hier dan geen sprake van? In Nederland is de gekende media ook verre van objectief en open minded hoor! Wereldwijd zijn normen en waarden, menselijkheid en mededogen, ingeruild voor hebzucht en macht, geld en meer geld. Duivelse zaken hebben we toegelaten ten koste van wat mensen onderscheid van dieren. Sterker nog, we zijn beesten geworden. Kijk maar naar hoe we met dieren om gaan. Verschrikkelijk. En dat alles, alles wat de planeet ons biedt, is ondergeschikt gemaakt aan het verdien model, aan economische planmatige diefstal en roof. We worden niet alleen bestolen, we worden gedwongen er aan deel te nemen. Doe je dat niet dan lig je eruit, wordt dat laatste beetje zelfbeschikking je afgenomen en gaan anderen bepalen wat er met je leven gebeurd. Men neemt uitkeringen af, dwingt je na 35 jaar werken om hetzelfde werk te doen met behoud van uitkering onder de noemer ‘ervaring’ op doen. Men belazert, liegt en bedriegt voluit. Schaamteloos ook. Zonder blikken of blozen. Je recht in de ogen aankijkende zegt men het één en doet men het ander.
Dat dit afkeurenswaardig is staat buiten kijf. Maar waarom laten we het dan toe? Waarom laten we ons beliegen en bedriegen door politieke partijen en politici? Waarom? Ik snap Nederlanders minder en minder. We laten ons werk en belastinggeld afpakken door buitenlandse werknemers die goedkoper zijn. Die voor een hongerloontje ons werk doen. Of we accepteren dat we zelf tegen lager loon gaan werken. Terwijl de kosten voor levensonderhoud omhoog gaan als ooit te voren. Niet omdat levensmiddelen en andere luxe zaken zoveel duurder worden maar omdat fabrikanten graag zien dat de winsten blijven groeien. Opdat aandeelhouders tevreden blijven zodat hun toch vaak al schandalig hoge inkomen kan blijven groeien evenals de bonus of gouden handdruk .Kan een arbeider al ontslagen worden omdat hij een pen van de baas in zijn binnenzak stopt op een onbewaakt ogenblik, op het bedoelde niveau steelt men miljoenen of miljarden en dat is gerechtvaardigd. Omdat wij het toelaten! Ouderen die uit tehuizen gezet worden. Omdat wij het toelaten. Arbeiders/gelukzoekers uit buitenland die onze banen innemen. We laten het toe. Zorg die onbetaalbaar wordt omwille van enorme reserves en inkomens van bestuurders. Omdat we het toe laten. Woning corporaties die voor minstens tonnen de mist in gaan. Omdat we het toelaten. Beroepschauffeurs die vele papieren moeten behalen om zo de weg op te mogen terwijl uit andere landen men gewoon veel goedkoper chauffeur kan worden. Vinden we goed. Energie prijzen en belastingen die omhoog blijven gaan. Omdat we het goed vinden dat men ook hier reserves aanlegt. En zo zijn er rijen en rijen aan zaken aan te voeren. Niet allemaal voor iedereen van toepassing maar over het volk bezien zal iedereen op één of andere manier de negatieve gevolgen van falend beleid en bestuur voelen. Hetzij door dalende inkomsten, hetzij door baanverlies, hetzij door teruglopende arbeidsomstandigheden dan wel arbeidsovereenkomsten die nergens meer over lijken te gaan. Dank u vakbonden!
Iedereen en alles aan ‘de top’ die voor maar vooral over u besluiten neemt, maakt zich op één of andere manier wel schuldig aan het voor laten gaan van eigen belangen op hen die ze vertegenwoordigen. Het lijkt wel vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend dat mensen eerst de eigen zakken vullen en nog wat extra graaien alvorens ze zogenaamd aan anderen gaan denken. Pas als posities verlaten zijn, men bestuurlijk niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld, dan pas treden meer en meer mensen naar buiten met de schandalige zaken die plaatsvinden. Omdat we het toelaten. Sterker nog, als een oud bestuurder zaken aan het daglicht blootstelt dan wordt hij geroemd en tot held verklaart. Op handen gedragen. Maar er wordt niet naar zijn/haar aandeel gekeken in het geheel. Stelt een klokkenluider vanaf de werkvloer of niet directielid/bestuurslid zijnde zaken aan het daglicht dan moet hij vrezen voor baan en zelfs leven. Terwijl dat bestuurslid met premies en bonussen afscheid neemt en elders wel weer een gouden baan krijgt.
Het is hen tegen ons geworden. Omdat wij toegelaten hebben dat zei zover konden gaan als dat ze zijn gegaan. Willen we dat ongedaan maken en weer democratie, zelfbeschikking en vrije meningsuiting hebben dan zullen ook wij dat kenbaar moeten maken. Dus de schouders er onder moeten zetten en afrekenen met heel het zooitje wat ons een moderne vorm van slavernij poogt te verkopen als de uitvinding aller tijden.
Nederland weer terug op de kaart zetten? Dan is de huidige politiek iets waar we ons verre van moeten houden. Nederland weer maken tot een land om trots op te zijn? Dan zullen we ons moeten gaan beraden op het eruit schoppen van alles en iedereen die ons een strobreed in de weg gaat leggen. Want u weet net zo goed als iedereen dat de weg terug niet meer kan zonder slag of stoot. Zover hebben we het helaas laten komen.
Hadden we in maart en mei politiek de rekening kunnen vereffenen, dat hebben we verzuimt. En zie de minachting van de politiek en politici die een opkomst van 37% zien als een overwinning voor de EU. Allemaal eigen baantjes behoud wat voorop staat.
Wat Nederland nodig heeft zijn mensen uit een ander milieu. Politici zullen dat niet waarderen, die kunnen namelijk niets anders dan dit mooie land naar de sodemieter helpen en onze soevereiniteit en nog veel meer te verkwanselen. Maar neem Jan met de Pet, die landbouwer is, die verpleger is, die bouwvakker is, die een baan heeft of had, die met eigen handen zaken weet op te bouwen of te repareren, die zou zo maar ook best in staat kunnen zijn om als hoeder van de democratie, het zelfbeschikkingsrecht en vrije meningsuiting beter uit de bus te kunnen komen dan welke politicus ook! Daarom wordt het ook tijd dat we niet meer op iemand uit de zittende politieke elite stemmen maar dat we kiezen voor onszelf. Of op zijn hoogst op een nieuwe lichting politici die met nieuwe partijen minder arrogant zijn, minder ver van het volk staan en die weten wat het is om onder bestuurlijke fouten te moeten leven.
Er is dan heel weinig keuze. Veel te weinig. Slechts een enkele politicus, slechts een enkele partij. Ook weer opzet en we laten het ook weer toe. Verdeel en heers, hou dit soort partijen of bewegingen uit de pers, maak ze monddood en schilder ze af als extreem en fout. En weer laten we het toe. We zullen ons moeten verenigen. We zullen een machtsblok moeten worden voor onszelf. We zullen de zittende elite moeten duidelijk maken dat politiek helemaal niet moeilijk of ingewikkeld is. Zolang we maar niet meer naar hun pijpen dansen maar onze eigen verantwoording nemen. Zaken dus niet meer zo maar toe laten.
Democratie, zelfbeschikking, vrije meningsuiting. Zaken die in eerste instantie broodnodig zijn om het land op een andere en minder destructieve koers te krijgen. Om Nederland weer een land te maken dat er toe doet, dat mee telt, dat niet alleen gehoord wordt vanwege de financiële bijdrage maar om wat we kunnen en doen! Want die financiële bijdrage komt dan misschien ook wel uit onze zak via belastingen e.d. maar ook enkel weer omdat we het toelaten dat politici mooi weer spelen van onze centen.
De beuk erin als het niet anders kan. Nederland pikt het niet meer, pikt het niet langer. Verkiezingen? NU! Referendum? NU!!De politiek, landelijk, provinciaal, gemeentelijk, Europees en wat we nog meer kunnen bedenken aan bestuurlijke lagen, zullen er aan moeten geloven. Geen gehoorbescherming moet afdoende zijn om de stem van het volk te doen verstommen. Hoe? Stakingen, chaos op de wegen, blokkades, vlaggen van verzet uit ramen, de Nederlandse vlag op zijn kop hijsen (hulproep), pamfletten voor de ramen, €1,00 betalen per liter brandstof (pleeg je geen diefstal), overheden overladen met vragen per brief, mail, bezoeken, enz. enz. Zorgen dat het bestuur geen tijd meer heeft voor zieke EU zaken bijv. en dat de aandacht weer uitgaat naar eigen land en volk. En dat eenmaal bereikt hebbende hun vertrek eisen. In de tussentijd moeten we onszelf dan zo organiseren dat we beslagen ten ijs komen en dat we maling hebben aan wetten en regels die ons ondemocratisch opgedrongen zijn of door de strot geramd hebben gekregen. Dan gaan we zaken doen zoals wij dat willen en zoals wij dat zien.
En reken maar dat dat heel wat meer respect oplevert wereldwijd dan het huidige slappe gedoe.
Nederland van, voor en door de Nederlanders!


Rob de 2e Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info
likes it.

Comments loading...

 

Miscellaneous info

User since

Sep 4, 2019 at 7:23am

Personal bio

??

 

Bookmarks

Private
 

Last posts

 

Friends

Friend list loading...
 

Live feed


Filter: TonhBC + friends Just TonhBC

Live feed loading...

 

Pictures

 

Go back

You are not logged in (login)